پرورش ماهی

با بکارگیری از نیرو های متخصص دانشگاهی و افراد با تجربه در زمینه پرورش ماهی در قفس. مکین دریا کاسپین یک تیم متخصص در این زمینه تشکیل داد و این پروژه با پرورش ماهیان خاویاری در دریا برای نخستین بار در ایران آغاز بکار نمود

با توجه به توانمندی درمکین دریا کاسپین در زمینه های دریایی، شناوری و همچنین داشتن حوضچه آرامش در مارینا کاسپین منطقه آزاد انزلی، این شرکت در سال گذشته وارد عرصه پرورش ماهی خاویاری و غیر خاویاری در قفس هایی در دریا شد

اهداف پروژه

این پروژه که در فاز های ابتدایی آن قرار داریم ، پرورش ماهیان خاویاری در محیطی طبیعی زندگی این ماهیان یعنی در دریا می باشد که سبب میشود کیفیت گوشت و خاویار محصول نهایی بسیار بالا باشد.
این ماهیان در محیطی همانند محیط طبیعی زندگی خود رشد کرده و با کمک غذا دهی دستی در فصولی خاص به وزن مطلوب میرسند
فهرست