مارینا کاسپین

مارینا کاسپین محلی است که قایق شما در آن نگهداری شده و علاوه بر امنیت، وجود سرویس‌های دوره‌ای، امکانات شستشوی با آب شیرین و هر آنچه برای حفظ قایق خود بدان نیازمندید فراهم است

مارینا کاسپین در فاز دریایی خود شــامل ۱۵۰  محل پارک براي انواع شــناورهاي تفریحي و لوکس در اندازه هاي مختلف مي باشد، که در سال ۱۳۹۷ در منطقه آزاد انزلی توسط شرکت مکین دریا احداث گردید. این مجموعه که در فاز آبی شامل ۴پانتون است. اسکله‌های مارینا همگی ساخت شرکت degai  فرانسه بوده که توسط شرکت مکین دریا  وارد و نصب گردیده، بر روي تمامي اسکله ها و براي هر محل پهلوگیري پداستالهاي  آب شیرین و برق و هچنین SOSجهت ســرویس دهي به شــناورها وجود دارد. اسکله هاي مارینا همگي توسط شــرکت مکین دریا مونتاژ و نصب گردیده اســت. رسالت اصلي این مجموعه که لوکس تریـــن مجموعه دریایي در شمال ایران است، ایجاد بستـــري امن جهت نگهداري وسرویس دهي به شناور هاي موجود بوده تا دیگر مالکیـــن شنـــاورها دغدغه هاي به آب اندازي و از آب گیري شناور را نداشـــته باشند و بـــا انبساط خاطر از دریا نوردي خود لذت ببرند. مالک شناور مي تواند بعد از عقد قرارداد اجاره در محل مشخص شده توسط مارینا پهلوگیري نموده و مجموعه مارینا موظف به رســیدگي و محافظت از شــناور بوده تا همواره در وضعیت مطلوب جهت دریا نوردي باشــد.

از انجا که “مارینا کاسپین” نخستین مارینا و یات کلاب  شمال کشور  می باشد، تاثیر زیادی  بر جذب علاقه مندان به خرید یا اجاره شناورهای لوکس شخصی داشته و همچنین کمک شایانی نیز به مالکین شناوری مینماید که تا کنون مکانی برای پارک و نگهداری طولانی مدت شناورهای خود نداشته اند. با امکانات و خدماتی که در این مارینا ارائه می شود دیگر نیاز به ” به آب اندازی ” یا ” از آب گیری ” شناور برای هر سفر کوتاه دریایی نیست و شناور همیشه در محل پارک خود در مارینا برای استفاده آماده می باشد. همچنین مالکین میتوانند از بابت نگهداری و سرویس های فنی نیز که به طور منظم ومداوم برای تمام شناورها در مارینا انجام می شود نیز استفاده کنند.

فهرست